2008/09/01

Analyse af Liberal Alliances program

Anders Samuelsen og Naser Khader har valgt at brænde programmet fra Ny Alliance tiden, og lavet et nyt program som Liberal Alliance. De startede i sin tid med tre stiftere af Ny Alliance. Når man sætter to radikale sammen med en konservativ, så sker det uundgålige, at mens de to radikale diskutere et komma, så skriver den konservative hele programmet. Nu er der så kun de to radikale tilbage og de har utroligt hurtigt blive enige om at brænde programmet og starte forfra. Det kunne det kun blive bedre af, og man bliver da nysgerrig når formålet synes at være at stjæle utilfredse Venstre vælgere. Nuvel Venstre har ikke talt de liberales sag som bærende regeringsparti i nu snart 7 år. Spørgsmålet er dog hvor meget liberalisme, der kan forventes af et program hvor den ene skribent udtaler at han har hørt om ham Ayn Rand. Ved denne gennemgang giver jeg dog det en chance, men uklarhederne vil på grund af mine indledende forbehold, hælde mod en tvivl om de liberale i programmet.

Det kan overvejes om de fem principper fra Liberal Alliance skulle være formuleret på en anden måde. Formuleringer som unødig offentlig indblanding o.a. er tilpas vage til at selv Enhedslisten er enige. Som selverkæret liberalt parti kommer tvivlen Liberal Alliance til gode her, og principperne springes over for at koncentrere os om de overordnede politiske udmeldinger som programmet byder på.

Programmet kan læses her

Herunder vil der være kommentarer til de enkelte afsnit i parti programmet, så man kan med fordel følge linket og have et faneblad åbent med programmet samtidig med læsningen af kommentarene.

Vækst og velstand
Med udviklingen i de offentlige udgifter under denne borgerlige regering er det ambitiøst af LA at gå efter nulvækst i de offentlige udgifter.
I disse tider er det også ambitiøst at ville have at staten kan stå for finansieringen af velfærd, med private udførere. Dog begår LA den fejlslutning at købe Socialdemokraternes præmis om at velfærd er ydelser det offentlige udbyder. Det er det ikke. Velfærd er det som det enkelte individ oplever som livskvalitet. De fleste ydelser fra det offentlige er tværtimod med til at forringe borgernes velfærd enten fordi mange ydelser er uønskede og de ønskede er oftest for dyre.

Skat
Ingen partier er efterhånden uenige i at der skal lavere skat på arbejde. Uenigheden består blot i at ingen er villige til at fjerne den progressive beskatning. LAs skattepolitik baseres på en nyttemæssige betragtning i forhold til samfundet, hvor man som liberal ville have fokuseret på individets ejendomsret. Samtidig vil LA fortsat vil bruge moms og afgifter til at adfærdsregulerer. Adfærdsregulerer er i politker sprog synonym med at politikeren har tænkt sig at afgøre hvad der er bedst for det enkelte individ. Dette afsnit er langt fra liberalt og vil i denne udformning få meget svært ved at kaprer liberale stemmer. Har Lars Seier været med til at skrive dette afsnit, må han da have trængt til et mellemmåltid netop her, for det er radikal politik når det er bedst.

Udlændinge og integration
Efter at have læst dette afsnit to gange er konklusionen at enten så eksistere politikken allerede i forvejen eller også skal der blot fortages mindre justeringer. Hvad blev der er af den liberale ide med åbne grænser og at enhver har muligheden for at komme til landet og skabe en formue. Uden adgang til overførselsindkomster vil integrationsproblemerne forsvinde hurtigt, da nytilkomne enten må finde arbejde eller socialisere sig med resten af samfundet for at få en omgangskreds, som kan hjælpe så fremt man kommer i nød.

Socialt ansvar
Det her afsnit er simpelthen for løst formuleret. Man vil bekæmpe fattigdom. Her i består to problemer. For det første fokuseres der på det man ikke vil have i stedet for at fokusere på velstanden man vil opnå. Noget andet er så selve begrebet fattigdom. Er det et absolut begreb så er der ingen fattigdom i Danmark. Er det fattigdom som relativt begreb, så går man jo alligevel efter økonomisk lighed selvom man påstår noget andet i programmet.

At socialpolitikken skal rettes mod dem der vitterligt ikke kan klare sig selv har den mangel at det mener alle jo. Venstrefløjen vil så blot mene at det er alle der ikke kan klare sig selv, så her skal der en nærmere definition til for at det giver nogen mening.

Til sidst er det rimeligt overflødigt at nævne at børn har rettigheder, for selvfølgelig har børn rettigheder i lighed med alle andre individer uanset alder har rettigheder. Der af udtrykket indivduelle rettigheder.

Dog er det et glimrende mål at have at borgernes afhængighed af de offentlige ydelser skal mindskes. Dette kan kun ske ved at mindske det skattetryk vi har i dag, og med færre regler der regulere borgernes adfærd.

Beskæftigelse og arbejdsmarked
Her er et rigtigt godt afsnit med god formuleret liberal politik.

Erhverv
Her må tvivlen komme LA til gode hvorfor det forudsættes at fjernelse af erhvervsstøtte ikke indbefatter fjernesle af skattefradrag. Flere skattefradrag er ønskelige. Privatisering af offentlige virksomheder som selvstændigt mål er rigtig godt.

Infrastraktur mæssigt kan det undre at tale om at prisen skal afspejle miljøbelastningen. Hvad mener LA mon vægtafgiften på motorkøretøjer, samt de mange energiafgifter afspejler?

Velfungerende og effektiv offentlig sektor
Dette afsnit kunne være skrevet af alle partier. Alle går ind for at skattekronerne skal bruges effektivt, enigheden om effektivitet kan ligge på et meget lille sted til tider. LA bidrager ikke her til diskussionen om hvordan effektiviteten skal måles.

Indenrigs- og kommunalpolitik
Dette afsnit indeholder direkte selvmodsigelser. Først vil man have at øget kommunalt selvstyre og give kommunerne større rådighed over egne ressourcer. Samtidig skal staten sætte klare krav til den enkelte kommune om budgetdisciplin og opgaveløsning.

Det er dog dejligt med udmelingen om at der ønskes mindre udligning mellem kommunerne, hvilket betyder øget konkurrence kommunerne imellem med hensyn til at føre en politik som borgerne ønsker.

Retspolitik
Dette afsnit starter med det rene vrøvl om at retspolitikkens formål er at skabe en tryghedsfølelse. Retspolitikkens formål er at sanktionere overfor borgere der krænker andres individuelle rettigheder. Så enkelt er det. Beskyttelse af ejendomsret glimrer ved sit fravær som retpolitisk formål.

Udenrigspolitik og forsvar
Udenrigspolitikkens formål er at tjene danske interesser. Hvorfor ikke formulere det udenrigspolitiske formål som fred, frihed og frihandel. Enig i at værnepligten skal afskaffes, men kan ikke rigtig følge at Danmark skal være førende i u-landsbistand, når u-landsbistand er med til at støtte diktatorer og korruptionen i u-landende.

EU
Her står så de formuleringer der ønskedes i forgående afsnit. Godt afsnit. En ændring der ønske er fra at domstolen bør være uafhængig, skal der stå at den skal være uafhængig.

Sundhed
Et afsnit man ikke kan være uenig i på dette overordnede plan.

Uddannelse og forskning
Ikke så meget at bemærke her. Det kan dog undrer hvordan man vil sætte folkeskolen og forskningen fri, når det offentlige stadig skal stå for finanseringen og sætte kravene.

Miljø, energi og klima
Dette afsnit er ren mumbo jumbo. For det første er et godt miljø noget der giver velfærd. For det andet er det uforståligt at man som liberalt parti taler for indførelsen af planøkonomiske systemer styret gennem afgifter og kvoter.

Kultur
Her er der ikke mere at tilføje end at kultur ER en privat sag. Derfor ER kunstnere selvstændige erhvervsdrivende, lønmodtagere eller hobbyister som folk i andre brancher.

Kirke
Den gamle sang om adskillelse mellem kirke og stat. Den økonomiske afhængighed ses let af kirkeministeriets website. Kirkens problem er først og fremmest at velfærdsstaten har overtaget alle de opgaver der tidligere blev udført frivilligt gennem kirkerne. Det kunne dog være interessant at høre nærmere om LAs snitflade mellem accepteret religiøs udfoldelse og den generelle lovgivning.

Konklusion
Liberal Alliance som den store liberale åbenbaring er til at over se. Programmet indeholder mange interessante punkter fra en liberal synsvinkel. Programmet indeholder også mange interessanter skatteomlægninger til diverse adfærdsregulerende foranstaltninger som vil glæde mange SFere. Derudover står der utroligt lidt om ejendomsretten. Ytringsfrihed og forsamlingsfrihed får heller ikke mange ord med på vejen. Det er ikke helt overbevisende, men LA skal ikke afskrives her og det er ikke til at sige hvad der sker i det liberale miljø, hvis Anders Samuelsen finder ud af at Ayn Rand var kvinde. Det kræver selvfølgelig lidt læsning, men selv her på KP har vi modtaget et eksemplar af Atlas Shrugged, mon ikke de tre musketerer også har det? Så læs den dog. Konkluderende skal der noget mere til før at LA selverklærede liberalisme fænger.

5 Comments:

Anonymous Peter Sørensen said...

I praksis kan det være lige meget hvad der står i parti programmet. Venstre har f. eks. et forholdsvis liberalt partiprogram men det forhindre dem jo ikke i at føre socialdemokratisk politik...... Hvis man skal sammenligne liberal alliances partiprogram med den politik venstre føre er liberal alliance jo ultra liberale:)

tir. sep. 02, 10:17:00 AM 2008  
Anonymous Anonym said...

Sådan skal et princip program skrives:
http://www.frp.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=13458

Hvis Nordmændene kan finde ud af det, hvor er de inger i DK der kan?

tir. sep. 02, 06:30:00 PM 2008  
Anonymous Anonym said...

"hvor er de inger i DK der kan?"
betyder altså
"Hvorfor er der ingen i DK der kan?
"
(skriver med LommePC)

tir. sep. 02, 06:42:00 PM 2008  
Blogger Rasmus Ole Hansen said...

Tja. Peter det har du ret i. I Venstres program er der også gode intentioner. Men man skal kunne tælle til 90, og på borgen kan man ikke tælle til 90 liberale.

He he anonym. Jeg har nu ikke sat mig så meget ind i norsk politik, og hælder til Peters synspunkt at programmer alene gør det ikke. Der skal handling bag ordene!

ons. sep. 03, 10:14:00 PM 2008  
Anonymous Peter Sørensen said...

Problemet med venstre er at der ikke engang er flertal af liberale internt i venstre.

tor. sep. 04, 08:07:00 AM 2008  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home