2008/10/30

Ny bog: Christian VII sindsyg pga. omgivelserne

Christian VII trådte aldrig i karakter som enevældig i Danmark. Kongen var lettere sindsyg, og Danmark havde reelt set et embedsmandsvælde.

I ny bog, af ph.d. i historie Ulrik Langen, fremstilles teorien, at trods den priviligerede status som Danmarks enevældige konge, så trådte kongen aldrig i karakter pga. omgivelserne. Fra Politiken:
Han viser, at Christian VII faktisk slet ikke var så tosset endda. Han havde anlæggene og demonstrerede lejlighedsvis, at han kunne sin metier. Men han var prisgivet sine omgivelser.

Jeg har lidt svært ved at købe en teori, der bygger på at der er samfundets skyld Kongen af Danmark var sindsyg. Vi taler om en person med enevældig magt.

Skal vi drage en parallel til vore dage, så skriver Wikipedia pudsigt nok:
Formelt var den stadigt mere sindsforvirrede Christian den 7. enevældig hersker - men hans rolle var reduceret til at underskrive de beslutninger, som blev vedtaget i statsrådet.

Den rolle lyder bekendt...

2008/10/29

Martin Ågerup med en liberal tolkning af Anthony Robbins

Tirsdag efter fyraften var jeg deltager ved et af de navnkundige gå-hjem møder som Cepos afholder en gang imellem.

Emmet var en liberal tolkning af Anthony Robbins og selvrealiseringsbølgen. For målgruppen for denne selvrealiseringsbølge er folk, der muligvis ikke af politisk observans er liberale, men dog folk der ikke køber Hanne Reintoft og andres synspunkt om at menneskets tilværelse alene er samfundets skyld.

For det kan godt være at man lige på dette tidspunkt er i en situation som er uønskelig, men gennem planlæning og handling kan man i bund og grund forme sit liv som man selv ønsker det.

Her er Robbins budskab iflg. Martin Ågerup, at man sætter sig et/nogle mål. Derefter søger man at realisere sine mål gennem handling. Virker en handling ikke, prøver man noget andet. Virker det ikke, så prøver man noget andet. Virker det heller ikke, så prøver man noget andet osv. osv. osv.

Med eksempler fra Ole Birk Olesens Taberfabrikken og Victor Frankls Mans search for meaning, gennemgik Martin Ågerup hvordan mennesket er i stand til at forme sit eget liv uanset sit udgangspunkt og eksterne faktorer. Dermed også hvordan en sådan livsindstilling. at man gennem sine egne handlinger kan forme sin tilværelse, er i modsætning til de der mener at alt er samfundets skyld. Her iblandt også samtidsdebaten om livsstilssygdomme og om hvordan nogle insisterer på at tale om civilisationssygdomme, som mennesket ikke kan stille noget op over for selv. Dermed ikke sagt at der ikke er eksterne faktorer der i høj grad påvirker det enkelte menneske. Men man kan stadig selv bestemme sin reaktion eller som Victor Frankl siger det:
Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.

Desværre er holdningen til mennesket som viljeløst og helt overgivet omstændighederne ikke kun udbredt blandt politikere, der med den undskyldning vil forbyde alverdens ting for vælgernes eget bedste, men også blandt mange almindelige mennesker, der igennem en deterministisk livsopfattelse fastholder sig selv i en uønskelig tilværelse.

Man kan hvad man vil. Den frihed har alle, og dermed også det primære ansvar for sin egen tilværelse. Det kan være svært at nå de mål man har fastsat, og man kan få brug for hjælp undervejs. Du har dog stadig friheden til at forme din tilværelse, brug den frihed.

2008/10/27

Når det offentlige sagsøger hinanden

Skulle man illustrere tragikomik må det da være sagen hvor Rigshospitalet sagsøger DR for injurier.

Normalt plejer DR dog at rette kanonerne mod private aktører eller folk med liberal politisk observans. Denne gang har DR tilsynladende begået en kritisk dokumentar mod Rigshospitalet.

Derfor indstævner Rigshospitalet Danmarks Radios generaldirektør Kenneth Plummer og Mette Frisk, der er tilrettelægger på dokumentarprogrammet 'Når lægen ved bedst'.

Uden at have set programmet så har Rigshospitalet sikkert ret i sin sag. Men det er bare min fordom om DR.

2008/10/26

Når det er nemmere at tale med taxa chaufføren

Jobbet som udenrigskorrespondent må være svære at opnå end at bestride.

Istedet for at skrive en historie på bagrund af fakta er det nemmere blot at tale med den lokale taxa chauffør.

Et eksempel på denne form for taxajournalistisk er følgende fra DR:

Selvfølgelig stemmer Allen Wood på Barack Obama - han er taxachauffør i D.C. og tilmed sort.

Hvordan giver det lige mening når Obama står til 50,1% af stemmerne. Der er 12% sorte i USA, så amerikanerne stemmer nok ikke efter hudfarve, som journalisten her lægger op til.

Nu tager journalisten ikke helt fejl, for den pågældende taxachauffør vil stemme på Obama. Adspurgt om han har sygesikring, svarer han:
- Nej, selvfølgelig har jeg ikke det! Det har jeg slet ikke råd til. Det koster alt for meget at have sygesikring. Det er blandt andet derfor, jeg stemmer på Obama, siger Allen Wood lettere utålmodigt.

Som læser kunne man godt tænke sig lidt baggrundsviden. Hvad koster en sygesikring for en taxachauffør? Er det en selvfølgelighed ikke selv at ville betale en, selvom man har et arbejde? De fleste danskere har både ansvars- og ulykkesforsikring, som de godt gider at betale for. Hvorfor er sygesikringen noget andre skal betale for? I Danmark har 850.000 privat sygesikring, selvom alle har adgang til det offentlige eller måske netop derfor. Det er måske lettere at skrive om sin samtale med en tilfældig taxachauffør, men god journalistik er det ikke.

2008/10/24

I dag er det FN dag

Var det ikke for min kalender, hvor FN dagen er markeret med fed skrift, ville jeg næppe havde opdaget det. Det er FN dag i dag.

Bevares der er sikkert nogle gode ting ved FN alt efter temperament. Folk fra Srebrineca eller Darfur kan næppe se det positive i FN, mens irakiske embedsmænd under Saddam Hussein sikkert synes FN og olie for mad programmet var fantastisk.

Personligt bakker jeg op om FN menneskerettigheds charter, selv om der sneget sig mange positive rettigheder ind. En menneskerettighed må for at give mening være defineret negativt. Dog er det en start at selv diktatur starter i princippet har accepteret at skulle indordne sig efter FNs menneskerettigheder, hvor ved de samtidig illegimitere deres egen despotiske ledelse.

Jeg bakker derimod ikke op om bla. konferencer som i Durban, der reelt set er en kamp i mod ytringsfrihed og for jødehad. Der er FNs fordel og ulempe i en nøddeskal. Det er et forum hvor alle verdens lande kan mødes, men samtidig er flertallet af landende diktatur stater, som for lov til at sprede deres hadske verdensbillede inden for rammerne af en demokratisk organisationskultur.

Med ønsket om et forbedret FN. Glædelig FN dag. Ja, ja, jeg ved det, men det sker jo ikke, hvis man ikke engang kan drømme det.

2008/10/23

Statsgaranti til bankerne; fremtidens finanskrise

Først regulerer politikerne finanssektoren i en grad så følgen blev den nuværende krise. Løsningen er mere regulering.

Lene Espersen udtaler om bankgarantien:
Vi har lavet en statsgaranti, og det vil i princippet sige, at bankerne kan begynde at låne penge ud til hvem som helst, fordi de ved, at staten dækker tabene. Vi har haft møde med forligskredsen bag den finansielle stabilitetspakke, og lige nu arbejder vi på at udfærdige nogle klare regler for, hvad man må, og hvad man ikke må


Ja, selvfølgelig åbner det mulighed for at bankerne kan låne ud til hvem som helst (igen), det letteste ville derfor være ikke at indføre mere regulering.

2008/10/21

Konklusion i hvidbog om passiv rygning bygger på forvaklet fortolkning af menneskerettigheder

Hvidbog om passiv rygning fra 2005, som en række sundhedsfaglige organisationer har udarbejdet, anbefaler et forbud som baseres på en forvaklet fortolkning af menneskerettigheder.

Det starter allerede i forordet:
En arbejdsgruppe nedsat af WHO påpegede i 2000
under overskriften ”Retten til sund indendørs luft”, at
det er en menneskeret at indånde sund indendørs luft.

Denne ret må vel omhandle forurening fra eksterne faktorer, og næppe ejerens egen beslutning om sin og gæsters tobaksrøg.

Videre står der i hvidbogen:
Samfundet har et ansvar for at sikre borgerne mod en
sundhedsfare, som ikke er et individuelt valg. Den
overvægtige, rygeren, den inaktive kan tage en personlig
beslutning om at leve med en risiko, men den
passive ryger har ikke muligheden for at vælge røgen
fra. Samfundet har ansvaret for at sikre den enkelte
ret til ren luft på arbejde og i det offentlige rum.

Hvidbogens konklusion burde således være imod et rygeforbud, for det er vel et individuelt valg om man vil frekventere andres ejendom.

2008/10/20

Tåbelig rygepolitk

Passiv rygning er ikke skadeligt alligevel er der indført rygeforbud.

Læs klummen på 180grader:
Man indånder en lige så stor mængde kræftfremkaldende giftstoffer ved to timers ophold i røgen fra et almindeligt restaurationskøkken, som man indånder ved 300 timers ophold i en tilrøget bar. Det er også den samme mængde, man får i kroppen, når man spiser 1 (én) grillet pølse.


Derudover har man indført advarsler på tobaksvarer, der dog har den effekt at rygerne ryger mere:
Når man ser på grafikken, at rygning kan dræbe, så læser man det ikke som ryger. I stedet sker der det, at man bliver stimuleret og får lyst til at ryge. Så det har faktisk den stik modsatte effekt. På trods af at det rent rationelt ikke giver mening, så er det rent underbevidsthedsmæssigt det, der styrer vores trang til at ville ryge mere

Istedet for tåbelige forsøg på adfærdsregulering burde politikerne genindføre ejendomsretten på dette område:
1. Lad ejerne selv bestemme om folk må ryge eller ej på deres ejendom.
2. Lad folk selv bestemme om de vil ryge eller ej.

2008/10/18

V vil ikke foreslå kommunalt aktieforbud

Kommunerne skal placere midler der ikke er til det daglige forbrug efter Lov om kommunernes styrelse § 44:
Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.

Et forbud er således ikke nødvendigt når folketinget blot kan ændre denne paragraf.

Mere problematisk er det dog at Venstres kommunalordfører Erling Bonnesen tilsynladende ikke kender lovgivningen når Politiken kan skrive:
Han (Erling Bonnesen) hæfter sig ved, at kommunerne kun må placere op mod 15 procent af deres likvide midler i aktier via investeringsforeninger.

Kommunerne kan sætte alle overskydende midler i en investeringsforening. Det ville Bonnesen (V) vide hvis han havde læst anbringelsesbekendtgørelsen. Her står i § 5:
Højst halvdelen af midlerne, jf. dog § 7, stk. 2, § 9, stk. 3, og § 11, kan anbringes i

1) erhvervsobligationer og konvertible obligationer,

2) udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger eller afdelinger af sådanne,

3) sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital, og

4) aktier.

Den opmærkseomme læser vil påpege at der står halvdelen af midlerne. Men det gælder kun fondes anbringelse, for hvis Bonnesen(V) lige løftede røret og ringede over til Velfærdsministeriet ville de kunne oplyse ham om at:
I den forbindelse bemærkes, at den kvantitative begrænsning vedrørende anbringelse af fondes midler, der følger af anbringelsesbekendtgørelsens
§ 5, nr. 2 og § 7, ikke finder anvendelse ved vurderingen af, i hvilke investeringsbeviser en kommune kan anbringe midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant.

Så skulle det vist være klart for enhver.

2008/10/17

Regeringen er dummere end markedet

Indekset over de største børsnoterede selskaber herhjemme havde tabt 37 pct. af kursen i år. Ministrerne har tabt 42%.

Konklusionen er klar. Politikere er ikke bedre til at styre borgernes penge. Det viser de med al tydelighed i denne sammenhæng.

Stop nationaliseringen af banksektoren og lad dårlige bankfolk finde en anden levevej. Det skulle være muligt.

Skær i det offentlige overforbrug og sæt skatten markant ned. Så kan borgerne selv bestemme over deres velfærd.

3F er stolte af mafia metoder

3F jubler over deres succes med trusler i bedste mafia stil over for virksomhed i Skanderborg.

Formanden for 3F Søhøjlandet, Jan Køhler Nielsen siger:
Vi sendte et konfliktvarsel og truede med at blokere for alle leverancer. Derefter indså de, at det var fornuftigt at indgå en aftale med os

Ja, det er pudsigt hvor medgørlige folk bliver når de trues på deres levebrød.

Den ingåede aftale som 3F har truet sig til betyder, at Kristlig Fagbevægelse er blevet smidt på porten.

Retten til organisationsfrihed har 3F ved hjælp af trusler afskåret de ansatte på Skanderborg virksomheden fra.

Truslen om økonomisk ruin var for stor en trussel for Skanderborg virksomheden. Før havde 3F max 5 medlemmer hos Skanderborg virksomhedens. Ved hjælp af mafia metoderne har 3F nu 60 medlemmer.

For os andre der hylder organisationsfriheden må Nørrebro Bryghus heroiske kamp mod mafiametoder endnu engang fremhæves.

Husk at tilmeld dig Facebook gruppen(hvilket du selvfølgelig har gjort):
Støt Nørrebro Bryghus´ kamp for organisationsfrihed.

2008/10/16

Det er kongehuset, der ikke giver mening

Grundlovens § 6 siger:

Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.


Denne paragraf mener politikere fra Liberal Alliance, Enhedslisten og De Radikale er et levn fra fortiden og derfør bør afskaffes.
Men, men, men... Kongehuset som institution er i sig selv et levn fra fortiden. Afskaf ikke kun Grl. § 6, men hele kongehuset. Margrethe kan tage efternavnet Jensen og foretage sine indkøb i Irma, som en ganske almindelig borger som os andre.

2008/10/15

Regeringen skal afholde sig fra kriseregulering

Den lære man kan drage af tidligere kriser er at en regeringerns intervention forlænger krisen. Forskning af to økonomer fra UCLA påviste tilbage i 2004, hvordan FDRs New Deal var med til at forlænge depressionen med 7 år. Istedet for at stoppe i 1936 formåede FDR regeringen at forlænge krisen til 1943:
The fact that the Depression dragged on for years convinced generations of economists and policy-makers that capitalism could not be trusted to recover from depressions and that significant government intervention was required to achieve good outcomes. Ironically, our work shows that the recovery would have been very rapid had the government not intervened.

2008/10/14

Blog Action Day 08: Sådan bekæmpes fattigdom

Den mest effektive måde at bekæmpe fattigdom på er globaliseringen. Gennem frihandel får de fattige i verden mulighed for at skabe sig en bedre fremtid. Det er derfor vigtigt at kæmpe for at alle lande i verden fjerner handelshindringer og der er de nødvendige institutioner til stede som sikrer den private ejendomsret.

Dette års nobelprisvinder i økonomi, Paul Krugman, har skrevet et glimrende essay om emnet. In praise of cheap labor. Her i skriver han, hvordan frihandel gør verdens fattige bedre stillet, fordi et dårligt betalt job er en bedre skæbne end intet job.

Johan Norberg har skrevet bogen In defense of global capitalism. Bogen viser hvordan globaliseringen gør alle rigere. Gennem liberale åbne markedsøkonomier kan verdens lande gennem frihandel udnytte sine komparative fordele. Gennem handel skabes velstand til alles fordel. og dermed bekæmpes fattigdom.

Nedenstående er et uddrag hentet fra JohanNorberg.net. How globalization conquers poverty:
But when we look at the poor countries with good institutions, and which are open to trade, we see that they are making rapid progress, much faster than the wealthy countries. A classic study by Jeffrey Sachs and Andrew Warner of 117 countries in the 1970s and 1980s showed that open-developing countries had an annual growth rate of 4.5 percent, compared with 0.7 per cent in closed-developing countries and 2.3 percent in open industrialized countries. A recent World Bank report concluded that 24 developing countries with a total population of 3 billion are integrating into the global economy more quickly than ever. Their growth per capita has also increased from 1 per cent in the 1960s to 5 per cent in the 1990s (compared to a rich country growth of 1.9 per cent). At the present rate, the average citizen in these developing countries will see her income doubled in less than 15 years.

Test dine chancer for en lederstilling i DR

I Danmarks Radio går man mere op i om lederne er kvinder end om de har det faglige i orden. Det har Danmarks Radio endda fået en pris for.

Er man en mand uden det faglige i orden kan man prøve at anskueliggøre at man tænker som en kvinde ved hjælp af denne test på BBC.

I følge testen er min hjerne en testeronfyldtmandehjerne. Da jeg samtidig rent faktisk også er en mand fra fødslen, må jeg nok vinke farvel til en fremtidig lederstilling i Danmarks Radio.

2008/10/08

Cevea risikerer at begå Ny Alliances fejl

Ved den nye tænketank CEVEAs lanceringsmøde talte bla. formanden for forbrugerrådet Camilla Hersom:
Ceveas udfordring i forhold til Cepos er, at Cevea ikke har et quick-fix på alle problemer, der hedder Det frie marked.


CEPOS er et gennemgående tema for CEVEA. Under hvad er CEVEA er CEPOS nævnt. Under hvad mener CEVEA er CEPOS nævnt.

Gennemgående er CEPOS motiviationen for lanceringen af CEVEA. Det kan ende med at blive samme fejl som Ny Alliance der ville være det modsatte af Dansk Folkeparti.

For CEPOS går ind for:
CEPOS er en uafhængig tænketank, der fremmer et Danmark baseret på frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset statsmagt.

CEPOS er stiftet af fremtrædende danske erhvervsfolk, tænkere og kulturpersonligheder og indledte sit arbejde den 10. marts 2005.

CEPOS ønsker at bidrage til mere personlig og økonomisk frihed, retsstat og demokrati samt sunde borgerlige institutioner som familie, foreninger og kulturliv.

CEPOS vil omlægge og begrænse direkte og indirekte støtte fra det offentlige til befolkningen. Støtten skal komme de svage til gavn og afskaffes for personer, der kan klare sig selv.

CEPOS går ind for fri konkurrence og frie markeder, og er tilhænger af global frihandel og imod statsstøtte til erhvervslivet.

CEPOS udfører ikke opgaver på begæring af noget politisk parti, nogen myndighed, erhvervsvirksomhed, organisation eller privatperson.


Det er alt det CEVEA vil være det modsatte af.

2008/10/02

Det umulige valg: Obama eller McCain?

Politiken har en af disse underholdende test, hvor man ved hjælp af en række spørgsmål kan teste hvilken kandidat man er mest enig i.

Mit resultat:
50% McCain
48% Obama

Hvad er dit resultat? Tag testen her.

2008/10/01

Top 5: Socialdemokratiske statsministre

Nedenstående liste er opgjort efter den længste ubrudte periode de pågældende har siddet i statsministeriet og ført socialdemokratisk politik.

Nr. 1: 13 år, Thorvald August Marinus Stauning (30. april 1929- 3. maj 1942)
Nr. 2: 8 år, Poul Oluf Nyrup Rasmussen (25. januar 1993- 27. november 2001)
Nr. 3: 7 år, Anker Henrik Jørgensen (13. februar 1975- 10. september 1982)
Nr. 4: 6 år, Anders Fogh Rasmussen (27. november 2001-
Nr. 5: 5 år, Jens Otto Krag (3. september 1962- 2. februar 1968)

Sidder den nuværende statsminister perioden ud, vil han være rykket op på anden pladsen. Så er der ikke langt til Stauning, så mon ikke det bliver endnu en periode med Anders Fogh Rasmussen som statsminister, så han kan overtage rekorden som alle tiders længst siddende eksponent af samfundsskadelig socialdemokratisk velfærdsstatspolitik. Så vil han i sandhed kunne blive husket som FAR i historie bøgerne, ikke kun i Venstre, men for hele Danmark.